+48 669 594 004 adbud@adbud.warszawa.pl

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami – oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferujemy Państwu zarządzanie nieruchomościami zarówno świadczone na zlecenie, jak też w przypadku, gdy nie ma osób chętnych do pełnienia funkcji członków Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej, tj. powierzone w myśl art.18 ust.1 Ustawy o własności lokali.

Pod pojęciem zarządzania nieruchomością rozumiemy wykonywanie następujących czynności:

 • Uczestnictwo w przejęciu nieruchomości od poprzedniego administratora czy też od developera,
 • Bieżące administrowanie, nadzór nad eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości,
 • Obsługę Wspólnoty mieszkaniowej i jej członków, w tym doradztwo prawne,
 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty mieszkaniowej,
 • Doradztwo, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, tj. techniczną obsługę nieruchomości
 • Pełnienie dyżurów na nieruchomości w ustalonych dniach i godzinach.

Szczegółowy zakres świadczonych przez nas usług w ramach administrowania:

 • dokonanie rejestracji Wspólnoty (REGON, NIP) oraz założenie rachunku bankowego – dla nowo powstających Wspólnot,
 • udział w procesie przejęcia nieruchomości od developera czy też dotychczasowego administratora/zarządcy,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości; negocjowanie cen i warunków umów, w tym: negocjacje warunków umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz), przygotowanie umów na usługi (konserwacja, sprzątanie, ochrona, okresowe kontrole techniczne, opinie, ekspertyzy, nadzory, remonty, ubezpieczenie nieruchomości, Zarządu Wspólnoty),
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty, spotkań z mieszkańcami i Zarządem,
 • realizacja podjętych przez właścicieli nieruchomości uchwał,
 • kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości – np. ochrona,
 • dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • nadzór nad terminowym zlecaniem okresowych kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
 • prowadzenie korespondencji e-mailowej i listownej z mieszkańcami, kontakt telefoniczny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu z administratorem dedykowanym dla nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami ustawy Prawo budowlane,
 • zgłaszanie usterek części wspólnych,
 • kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych,
 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali.

DORADZTWO PRAWNE

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądem w przypadku, gdy Wspólnota zostaje pozwana,
 • przygotowanie projektów umów,
 • opracowywanie uchwał i innych dokumentów Wspólnoty (regulaminów, itp.),
 • współpraca z kancelarią prawną w sprawach szczególnie skomplikowanych.

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie, na zlecenie Zarządu Wspólnoty, rozliczeń poprzez ten rachunek, bądź też przygotowywanie przelewów do akceptacji Zarządu,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
 • pobieranie dochodów z pożytków,
 • windykacja należności raz na kwartał lub z inną częstotliwością – zgodnie z wymogami Wspólnoty,
 • e-kartoteka tj., internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali, gdzie można 24h na dobę sprawdzić naliczenia, wpłaty i rozliczenia, przeczytać ważne informacje zamieszczone przez zarządcę/administratora,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego i jego rozliczanie,
 • przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych/półrocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • wystawianie w imieniu developera zawiadomień/faktur dla lokali przekazanych od chwili przejęcia do czasu podpisania aktu notarialnego,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali,
 • rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji CIT.

TECHNICZNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego (KOB), zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
 • zlecanie okresowych kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty; odbiór tych prac przez wyspecjalizowanego Inspektora nadzoru,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.